Sức khoẻ là VÀNG... mạng sống còn hơn đống vàng!

Ý NGHĨA MAGASAM.CLUB

MAGASAM hoặc Maga Sâm

MAGA viết tắt của 4 chữ MILESTONE AMERICAN GINSENG AFFILIATION, được khắc thành con dấu do Tiểu Bang Wisconsin chưởng quản, tạm dịch là “Hiệp Hội Chính của Nhân Sâm Hoa Kỳ”.

Vì vậy cho nên tên miền (domain name) của trang web này với tên “magasam.club” được gọi tắt là “CÂU LẠC BỘ NHÂN SÂM HOA KỲ”.